بررسی کیفیّت آب مخازن در ایلام با تأکید بر برخی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی احمدی کلان                           

تاریخ فارغ التحصیلی: 1386                             رشته: علوم محیط زیست                         استاد راهنما: دکتر احمد سواری                                          

اساتید مشاور: دکتر بهزاد سعیدپور، دکتر هوشنگ حسونی زاده

عنوان پایان نامه به فارسی: بررسی کیفیّت آب مخازن در ایلام با تأکید بر برخی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی کیفیّت آب مخزن سد ایلام با تأکید بر برخی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب از مهر ماه 1384 لغایت بهمن 1386 با همکاری سازمان های متولی آب در استان ایلام انجام گرفته است. سد ایلام در 22 کیلومتری جنوب شرقی این شهرستان بر روی رودخانۀ کنجانچم در محل تلاقی رودخانه های گل گل، اما و تلاقی (چاویز- چشمه کبود) قرار گرفته است. منطقۀ مورد مطالعه دریاچۀ سد ایلام به همراه سرشاخه های ورودی به آن     می باشد که پس از بازدید از منطقه تعداد 7 ایستگاه نمونه برداری انتخاب گردید. ایستگاه های گل گل، اما و تلاقی به ترتیب بر روی رودخانه های     گل گل، اما و تلاقی (چاویز- چشمه کبود) انتخاب شدند. ایستگاه های شمارۀ 1، 2 و 3 در داخل مخزن و ایستگاه خروجی در محل خروجی مخزن سد در نظر گرفته شدند. نمونه برداری از سرشاخه های ورودی و خروجی مخزن بصورت سطحی و در ایستگاه های داخل مخزن بر اساس تغییرات عمق انجام شد. انجام آزمایشات فیزیکوشیمیایی مطابق با استادارد متد بر روی 23 فاکتور مورد نظر انجام گردید.

نتایج نشان داد که تغییرات سالیانۀ پارامترهای PH، EC ، DO ،COD ،TDS ، TSS دما، کدورت، شوری، سختی کل، سولفات، بی کربنات، کلسیم، پتاسیم، کلر و منیزیم در ایستگاه های مورد نظر معنادار نمی باشد (05/0<P)، امّا تغییر پارامترهای BOD، نیترات، نیتریت، فسفات، آمونیاک، کلیفرم مدفوعی و سدیم معنادارست (05/0>P).

بر اساس نتایج شاخص NSF(WQI)، کیفیّت آب در تمام ایستگاه ها در گروه سوّم قرار گرفته، بر اساس دیاگرام شولر کیفیّت آب در ایستگاه خروجی در طبقۀ "خوب" و در بقیۀ ایستگاه ها در طبقۀ "خوب" و "قابل قبول" واقع شده، بر مبنای دیاگرام ویلکوکس هم کیفیّت آب در تمام  ایستگاه ها در کلاس C2S1  "خوب و مناسب" برای کلیۀ اراضی تشخیص داده شده است.

نتایج حاصل از بیلان مواد مغذی در ایستگاه های ورودی و خروجی مخزن نشان داد که میزان نیترات و فسفات ورودی به مخزن بیش از خروجی آن     می باشد و برای نیتریت و آمونیاک بالعکس است. نتایج حاصل از آزمایش پارامترهای مورد نظر در خروجی تصفیه خانۀ آب شرب شهر ایلام هم حاکی از آن بود که تمامی پارامترها در مقایسه با استانداردهای موجود در وضعیت مناسبی قرار دارند و تصفیه خانه در زمینۀ تصفیۀ آب عملکرد قابل قبولی دارد.

کلید واژه ها: کیفیّت آب مخازن، سد ایلام، ، شاخص NSF(WQI)، فاکتورهای فیزیکوشیمیایی، استاندارد متد

 

/ 0 نظر / 15 بازدید