بررسی توان اکولوژیکی و ارزش حفاظتی منطقۀ حفاظت شده مانشت و قلارنگ

 

 

نام و نام خانوادگی: شیلر کیخاونی                                  

تاریخ فارغ التحصیلی: 1384                             رشته: علوم محیط زیست                         

استاد راهنما: دکتر بهروز بهروزی راد        

اساتید مشاور: دکتر پرویز تیموری، دکتر مهران افخمی

عنوان پایان نامه به فارسی: بررسی توان اکولوژیکی و ارزش حفاظتی منطقۀ حفاظت شده مانشت و قلارنگ

چکیده:

مناطق حفاظت شده یکی از گنجینه های ارزشمند زیستی هر کشور محسوب می شوند که متأسفانه در  برخی از موارد مدیریت صحیحی در مورد آنها اعمال نمی شود، لذا برای رفع این مشکل بررسی توان اکولوژیکی و ارزش حفاظتی این مناطق لازم است. بنابراین در این مورد مطالعاتی، منطقۀ حفاظت شده مانشت و قلارنگ انتخاب شده که در ابتدای مطالعه، ویژگی ها و خصوصیات منطقه از قبیل عوارض طبیعی، پوشش گیاهی، فون جانوری و ... بررسی شد و سپس منابع اثرگذار بر توان اکولوژیکی منطقه به شرح زیر انتخاب گشت:    نقشه های طبقات ارتفاعی، درصد شیب، جهات جغرافیائی، خاکشناسی، پوشش گیاهی، تراکم پوشش گیاهی و پراکنش جانوری. این نقشه ها با ترکیبی از روش دستی، تفسیر عکس های هوائی منطقه و کاربرد نرم افزار Arcview GIS 3.2 a تهیه، سپس نقشه ها توسط همین نرم افزار رویهم گذاری شدند.

در ادامه با استفاده از مدل اکولوژیکی حفاظت ابتکاری برای این منطقه، مناطق امن درون منطقه که از نظر حفاظتی ارزش بیشتری دارند شناسائی شد، سپس ارزش حفاظتی منطقه و جانوران آن با استفاده از روش ارزیابی حیات وحش و پستانداران منتخب حوزۀ آبخیز و ارزیابی زیستگاه ها به انجام رسید.

کلید واژه ها: توان اکولوژیکی، ارزش حفاظتی، منطقۀ حفاظت شدۀ مانشت و قلارنگ، مدل اکولوژیکی حفاظت ابتکاری

 

/ 0 نظر / 16 بازدید