# اشتغال

همایش روز جهانی تنوع زیستی،تنوع زیستی گردشگری پایدار

حفاظت از تنوع زیستی،ایجاد اشتغال،گردشگری پایدار محمد فیضی[1] دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند شهرزاد خرم نژادیان[2] مدیر گروه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 102 بازدید