: بررسی ارزش های اقتصادی/ اجتماعی منطقۀ حفاظت شده دز با تأکید بر حیات وحش

 

 

 

 نام و نام خانوادگی: روشنک هوشمند                              

تاریخ فارغ التحصیلی: 1381                        رشته: علوم محیط زیست                         

استاد راهنما: دکتر بهروز بهروزی راد

اساتید مشاور: دکتر سید محمد باقر نبوی، دکتر مجید احمدیان

عنوان پایان نامه به فارسی: بررسی ارزش های اقتصادی/ اجتماعی منطقۀ حفاظت شده دز با تأکید بر حیات وحش

چکیده:

منطقۀ حفاظت شدۀ دز با مساحت 15873 هکتار بعنوان مهم ترین رویشگاه جنگلی گرمسیری و نیمه گرمسیری ایران و جنگل های پده در کشور از سال 1346 توسط سازمان شکاربانی و نظارت بر صید وقت رسماً تحت نظارت قرار گرفت. این منطقه که قسمت میانی آن بدلیل وجود گونۀ در حال انقراض گوزن زرد ایرانی، با مساحت 5240 هکتار بعنوان پناهگاه حیات وحش تعیین گردیده، بصورت دو نوار سبزرنگ در دو سوی رودخانۀ دز در استان خوزستان قرار گرفته است. با توجّه به اهمیّت و ارزش این منطقه بعنوان زیستگاه حیات وحش و همچنین منبع طبیعی که حیات 75 آبادی حاشیۀ آن بدان وابسته است، برای  اوّلین بار در ایران این تحقیق به بررسی فراوانی و شاخص های تنوع پرندگان این منطقه پرداخته و با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط یا ترجیح cvm  برای دوّمین بار در ایران اقدام به تعیین ارزش خدمات و سرویسهای غیر بازاری و بازاری یک اکوسیستم طبیعی نموده است.

در این تحقیق پس از مطالعات مقدماتی با تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه به روش نمونه برداری خوشه ای تصادفی در مناطقی که بطور مستقیم یا          غیر مستقیم با این منطقه در ارتباط هستند (آبادی های حاشیۀ منطقه و شهرهای دزفول، اهواز، شوشتر، شوش و هفت تپه) ارزش خدمات و مواهب غیربازاری منطقه با استفاده از معیار تمایل به پرداخت Wtp  147831253500 ریال و ارزش خدمات و مواهب غیربازاری منطقه 89459508100 ریال و ارزش انفعالی کل جامعه نیز که از مجموع ارزش وجودی، ارزش انتخاب و ارزش برای    نسل های آِینده بدست می آید 10607832100 ریال برآورد شد.                     

کلید واژه ها: منطقۀ حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش، ارزشگذاری مشروط، شاخص های تنوع، میزان تمایل به پرداخت، استفاده انفعالی. 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید