بررسی روند تغییرات محل دفن پسماندهای شهر رشت در یک دورۀ دهساله (86-1376)

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه قنبری                   تاریخ فارغ التحصیلی: 1386                                                   

رشته: مدیریت محیط زیست                        گرایش: مدیریت محیط زیست       

اساتید راهنما: دکتر سید مسعود منوری، دکتر قاسمعلی عمرانی

استاد مشاور: دکتر عبدالرضا کرباسی

عنوان پایان نامه به فارسی: بررسی روند تغییرات محل دفن پسماندهای شهر رشت در یک دورۀ دهساله (86-1376)

چکیده:

افزایش تولید پسماندها مشکلات دفن آن ها را نیز افزایش می دهد، عدم توجّه به مشکلات دفن پسماندها باعث افزایش معضلات محیط زیستی، بهداشتی و زیباشناختی خواهد شد. مهمترین آلایندۀ ناشی از محل دفن، تولید شیرابۀ ناشی از پسماند می باشد. این شیرابه با نفوذ به آب های سطحی، زیرزمینی و خاک می تواند موجبات آلودگی این منابع را فراهم آورد. هدف این تحقیق، شناسائی وضعیت موجود محل دفن پسماند این شهر از نظر آلودگی شیرابه و سنجش آن از لحاظ عوامل فیزیکی، زیست محیطی و محدودیت ها می باشد.

محل دفن در این شهر در 15 کیلومتری رشت، در جنوب غربی و در منطقۀ جنگلی سراوان واقع شده است. این محل روزانه بیش از 600 تن پسماندهای خانگی، صنعتی و بیمارستانی را در خود جای می دهد. شیرابۀ ناشی از این محل به سمت یکی از شاخه های سیاهرود با نام رودخانۀ کچا، که در پائین دست محل، جریان دارد حرکت کرده و وارد آن می شود. رودخانۀ کچا پس از پیوستن به رودخانۀ سیاهرود با نام زرجوب، با اتصال به رودخانۀ گوهر رود در منطقۀ پیر بازار، وارد بخش شرقی تالاب انزلی می شود. این رودخانه بار آلودگی ناشی از شیرابۀ پسماند به همراه دیگر آلاینده های شهری، صنعتی و کشاورزی که در طول مسیر دریافت می کند، در تالاب انزلی تخلیه می گردد.

در این تحقیق که در سال های 86-1385 انجام گرفت، وضعیت محل دفن پسماند شهر رشت و همچنین رودخانۀ کچا از نظر آلودگی ناشی از شیرابه بررسی گردید. برای این منظور پارامترهای PH, TP, COD, BOD, DO در دو فصل تایستان و زمستان مورد آنالیز قرار گرفتند.

نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که تمام پارامترهای مورد مطالعه بیش از حدّ مجاز سازمان حفاظت از محیط زیست بوده است. علاوه بر آن آلودگی ناشی از شیرابه در مقایسه با نتایج آزمایشات سال 1376 افزایش چشمگیری داشته است. برای شناسائی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماندهای شهر رشت، از متد منوری 2-95 استفاده شده است. نتایج این تحقیق با استفاده از روش مورد استفاده نشان داد که محل دفن پسماندهای شهر رشت در طبقۀ غیر قابل قبول قرار دارد و نیاز به اجرای تمهیدات مدیریت محیط زیست دارد.                                        

کلید واژه ها: محل دفن، پسماند، شیرابه، شهر رشت

 

/ 0 نظر / 24 بازدید