اقتصاد مقاومتی ؛ تأمین معیشت و نیازهای جامعه و ارتباط آن با حوضه های آبخیز

یکی از نیازهای اساسی هرجامعه تأمین مایحتاج اولیه مانند؛ آب؛ غذا و هواست.حوضه آبخیز نیز رل حیاتی در فراهم کردن این نیازهای اولیه دارد.حوضه آبخیز تأمین کننده امنیت غذایی جامعه است.وابستگی مردم یک منطقه را از نظر تأمین نیازهای واقعی به دیگرهمسایگان را فراهم می کند. درکشورما زاگراس به عنوان مهمترین حوضه آبخیز کشور سهم زیادی در این میان دارد.اگر ما می خواهیم خودمان نیازهای غذایی جامعه را بدون وابستگی دیگران در بعضی موارد که خودمان می توانیم تأمین کنیم؛ بایدنگاه ما به حوضه های آبخیز فقط حفاظتی برای تأمین آب باشد تا هم رونق کشاورزی داشته باشیم هم چرخهای صنعت مدام بچرخد. نباید دیگر کاربریهایی را به آن مناطق حساس و شکننده (حوضه آبخیز) اختصاص دهیم که متاسفانه از طرف هیچ نهاد حاکمیتی این ایده دیده نمی شود اقتصاد مقاومتی یعنی روی پای خود ایستادن بدون نیاز به دیگران و حتی تأمین نیازهای دیگر انسانها با توجه به پتانسیلی که ما در حوضه های آبخیز داریم ( کشور ایران یک حوضه آبخیزاست) .لذا برای تحقق این ایده برترکه حتی طرح آن در مجامع جهانی نیز دستاوردهای ارزشمندی برای جامعه بشری دارد از طرف حاکمیت ستودنی است. امید آنکه ما درک اهمیت این موضوع را داشته باشیم و بیش از این شاهد تخریب و کاربریهای نسنجیده دیگر در مهمترین حوضه های آبخیز کشور(زاگرس و البرز)نباشیم و این تنها راه برای روی پای خود ایستادن یک کشور هست  .................................تنها راه حل برطرف کردن مشکلات گرمایش  و اقتصاد در جهان و کشور ما رسیدن به خودکفایی واقعی با حفاظت از حوضه های آبخیز که ضامن امنیت حیاتی است میسر خواهد شد.

محمد فیضی

یاوران محیط زیست سیمره (یاوران منظومه شمسی)

/ 0 نظر / 16 بازدید