بررسی امکان حذف ترکیبات نفتی از محیط آبی با میکروارگانیسم های خالص سازی شده

 

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر طلایی خوزانی           تاریخ فارغ التحصیلی: 1386                                               

رشته: مهندسی محیط زیست                                گرایش: آب و فاضلاب 

اساتید راهنما: دکتر نعمت الله جعفر زاده حقیقی فرد، دکتر محمد رضا طلائی

استاد مشاور: مهندس مسعود بهشتی

عنوان پایان نامه به فارسی: بررسی امکان حذف ترکیبات نفتی از محیط آبی با میکروارگانیسم های خالص سازی شده

چکیده:

در این مطالعه 4 نوع نمونه، شامل خاک اطراف پالایشگاه تهران، فاضلاب فرایندی پالایشگاه تهران، فاضلاب بهداشتی پالایشگاه تهران و خاک اطراف محل تخلیۀ بنزین و گازوئیل در یک پمپ بنزین، در اهواز برداشت گردید. طبق اهداف تعیین شده برای این مطالعه از هیچ روش آماری برای نمونه برداری استفاده نشد و تنها از محل های آلوده به نفت خام، که احتمال می رفت حاوی میکروارگانیسم های نفت خوار باشند، نمونه برداری بعمل آمد.

میکروارگانیسم هائی که در این نمونه ها قادر به مصرف نفت خام بعنوان تنها منبع کربن خود بودند در محیطی که حاوی مواد مغذی اصلی و منبع نیتروژن بود و نفت خام بعنوان تنها منبع کربن آن در نظر گرفته شده بود، جداسازی شدند. پس از جداسازی، این میکروارگانیسم ها به کمک روش کشت خطی، خالص سازی شده و نرخ مصرف نفت خام در آن ها اندازه گیری شد.

در این مطالعه 14 نوع باکتری از نمونه ها جدا شد و نتیجۀ مطالعات نشان داد که یک باکتری به نام A-14 ، بیشترین میزان حذف را دارا می باشد (91%). به کمک روش طراحی آزمایش ها (تاگوچی) بهترین شرایط رشد A-14 تعیین و مشخص گردید که این باکتری پس از بهینه سازی قادر به حذف بیش از 96% نفت خام شناور بر روی سطح آب می باشد. شرایط بهینۀ رشد در این مطالعه عبارت بودند از: 7=PH ، دما 30 درجۀ سانتی گراد، غلظت نیتروژن برابر با 1 گرم در لیتر، غلظت نفت خام موجود در محیط 1% و نهایتاً زمان ماند 5 روز. باکتری A-14  پس از انجام آزمایشهای مورد نیاز بعنوان سودوموناس آئروژنوزا شناسائی گردید. در انتهای کار نیز ضرایب بیوسینتیک تعیین شد. در این مطالعه میزان Kd  برابرd-1107/0،Y  برابر با Mg/l 882/0، K برابر d-139/9 و در نهایت Ks  برابر Mg/l.d 3/169 محاسبه گردید.

مطالعۀ فوق نسبت به تحقیقات مشابه قبلی دارای چند برتری بود: اوّل آن که تجزیۀ نفت خام شناور بر روی آب با غلظت بالا، که کمتر محققی به این امر پرداخته، دوّم استفاده از میکروارگانیسم هائی که سالیان دراز در محیط طبیعی خود با غلظت های بالائی از ترکیبات نفتی در تماس بوده اند و نیازی به گذراندن مرحلۀ سازگاری ندارند و سوّم استفاده از طراحی آزمایش ها به روش تاگوچی در بهینه سازی تجزیۀ ترکیبات نفتی توسط  A-14  جدا شده از محیط.

کلید واژه ها: حذف ترکیبات نفتی، میکروارگانیسم های نفت خوار، طراحی آزمایش ها (تاگوچی)، کشت خطی، باکتری A-14، میکروارگانیسم های خالص سازی شده، بهینه سازی تجزیۀ ترکیبات نفتی

 

/ 0 نظر / 14 بازدید