بررسی تأثیر پساب های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه سیکان شهرستان دره شهر

6

TDS

11

2

COD

7

TSS

12

سختی کل

3

pH

8

DO

13

کدورت

4

9

14

شوری

5

EC

10

15

درجه حرارت

 

نتایج بدست آمده:

1- دما:

نمودار تغییرات روند دما در طی چهار فصل در شکل 1  نشان داده شده است.  بیشترین میزان درجه حرارت مربوط به ایستگاه شماره یک یعنی سرچشمه است. میانگین دما در طی سال در ایستگاه شماره 2 بیشترین مقدار را دارد. 

شکل 1-  نمودار روند تغییرات دما  در فصول مختلف در ایستگاههای مطالعاتی

 

2- هدایت الکتریکی

شکل 2 نشان می دهد که روند تغییرات هدایت الکتریکی در فصول مختلف سال در هر 10 ایستگاه  با هم همخوانی خوبی دارند.

شکل 2-   روند تغییرات EC طی فصول مختلف در ایستگاههای مورد مطالعه

 

3-  اکسیژن محلول

همانطوریکه در شکل 3  نشان داده شده است، بیشترین مقدار اکسیژن محلول در تمام فصول مربوط به ایستگاههای شماره 1 و 3 و کمترین آن مربوط به ایستگاه شماره 2 است.

/ 0 نظر / 15 بازدید