مطالعات برنامه ریزی مدیریت یکپارچۀ سواحل دریای خزر در استان مازندران

 

 

نام و نام خانوادگی: سولماز احمدی کومله        تاریخ فارغ التحصیلی: 1386                                                   

رشته: مدیریت محیط زیست                        گرایش: مدیریت محیط زیست       

استاد راهنما: دکتر بهروز دهزاد                   

استاد مشاور: دکترسید محمد باقر نبوی     

عنوان پایان نامه به فارسی:مطالعات برنامه ریزی مدیریت یکپارچۀ سواحل دریای خزر در استان مازندران

چکیده:

دریای خزر یک اکوسیستم منحصر بفرد و بزرگترین دریاچۀ دنیاست که از  جنبه های مختلف زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت می باشد. بدلیل اثر متقابل دریا و ساحل بر روی یکدیگر، حفاظت از دریای خزر و سواحل آن امری اجتناب ناپذیر است، لذا مدیریت و برنامه ریزی جامع سواحل مهم ترین گام در بهره برداری از این مناطق بشمار می رود. ترکیبات اداری و قانونی مناسب، حمایت های سیاسی و مشارکت عموم جامعه در امور مربوط به تصمیم گیری، مکانیسم های مالی، آموزش افکار عمومی از جمله ابزارهای مناسب مدیریت و برنامه ریزی جامع سواحل دریای خزر به حساب می آیند. اعمال مدیریت و برنامه ریزی جامع سواحل نیازمند ایجاد       مکانیسم های همکاری و قابلیت واگذاری مسئولیت ها در سه سطح محلی، ملّی و منطقه ای است.

یکی از موانع مهم اجرای مدیریت جامع نواحی ساحلی در سطح ملّی و محلی فقدان ترکیبات و تشکیلات سازمانی مناسب است که با آماده سازی قانون مدیریت نواحی ساحلی و تشکیل یک کمیتۀ راهبردی، امکان اجرای مدیریت سواحل و استراتژی مدیریت نواحی ساحلی در سطح ملّی امکان پذیر خواهد بود، این کمیته در خصوص آماده سازی وزارتخانه ها و سازمان های درگیر با مناطق ساحلی در امر مدیریت جامع سواحل، ایجاد همکاری بین بخش های مختلف دولتی با یکدیگر و بخش های مختلف دولتی و خصوصی با      سازمان های غیر دولتی زیست محیطی نقش مهمی را ایفا می نماید. در سطح منطقه ای نیز اعمال مدیریت جامع سواحل نیازمند پذیرش مسئولیت ها توسط دولت های حاضر در منطقه در قبال اختیاراتی است که از قبل مشخص و به آنها واگذار شده است.

تحقیق حاضر با بررسی معضلات مربوط به دریای خزر (در منطقۀ ساحل چالوس- تنکابن) به این مهم دست یافته که حفاظت از محیط زیست دریای خزر نیازمند اهتمام مسئولان دولتی، همکاری سودبران از ناحیۀ ساحلی با یکدیگر، همکاری بخش خصوصی با سایر بخش ها (مردمی و دولتی)، برخورداری از ابزار مناسب و امکانات مالی کافی، توان کارشناسی، قوانین و مقررات مناسب و نظارت بر حسن اجرای آنان می باشد.

کلید واژه ها:مدیریت یکپارچه، سواحل دریای خزر، استان مازندران، قانون مدیریت نواحی ساحلی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید