کاربری موی انسان در حذف فلزات سنگین از محیط آبی (کادمیم و سرب)

 

نام و نام خانوادگی: صغری رستمی                                 

تاریخ فارغ التحصیلی: 1380                             رشته: علوم محیط زیست                         

استاد راهنما: دکتر سید محمود شریعت       

استاد مشاور: دکتر نعمت الله جعفر زاده حقیقی فرد

عنوان پایان نامه به فارسی: کاربری موی انسان در حذف فلزات سنگین از محیط  آبی (کادمیم و سرب) 

چکیده:

موی انسان از جمله موادی است که می توان از آن به عنوان یک جاذب طبیعی برای جذب یون های فلزی در محیط های آبی استفاده کرد. در این پژوهش ضمن بررسی کارائی موی انسان در حذف فلزات سنگین کادمیم و سرب در محیط آبی، چگونگی بهبود شرایط عملکرد این جاذب نیز مورد بررسی قرار گرفته و پس از تعیین سرعت جذب یون های فلزی و تعیین زمان ماند مناسب به منظور افزایش راندمان جذب، از روش های پیش تصفیۀ شیمیایی استفاده شده و بهترین شرایط جذب از نظر PH، غلظت ورودی، روش پیش تصفیه و مقدار جاذب مورد استفاده تعیین گردیده و در ادامه بیشترین راندمان و ظرفیت جذب برای دو ترکیب آلی و معدنی از دو فلز کادمیم و سرب مورد مطالعه قرار گرفته است.

نتایج بدست آمده نشان می دهد که بیشترین ظرفیت جذب مربوط به یون سرب از ترکیب نیترات سرب به میزان 38 mg/g.hairمی باشد، راندمان جذب دراین حالت برای غلظت ورودی 100 میلی گرم در لیتر برابر با 99% است. ظرفیت جذب فوق در شرایطی بدست آمد که از مخلوط N 1/0 Na2S  و N 1/0 NaOH  در روش پیش تصفیه استفاده شده و غلظت جاذب نیز 5/2 g/lدر نظر گرفته شد.

این بررسی همچنین نشان داد که اگر چه روش پیش تصفیۀ فوق، بیشترین راندمان و ظرفیت جذب را تأمین می کند، اما بدلیل تغییرات شدیدی که در الیاف جاذب حین پیش تصفیه ایجاد می شود (شکسته شدن الیاف، تغییر رنگ محلول های پیش تصفیه و وجود بوی نامطبوع در حین پیش تصفیه) نمی توان این روش را برای حذف یون های فلزی پیشنهاد نمود و بهتر است از روش پیش تصفیه (N 1/0 NaOH) برای افزایش کارآیی جاذب استفاده گردد.                                                                                          

کلید واژه ها: موی انسان، فلزات سنگین، محیط آبی، جاذب طبیعی، روش های پیش تصفیه، کارائی جذب

 

/ 0 نظر / 17 بازدید