بررسی کیفیّت آب رودخانۀ دز با استفاده از منحنی های شاخص کیفیّت آب

 

 

نام و نام خانوادگی: آزاده فدائی                     تاریخ فارغ التحصیلی: 1384                                               

رشته: مهندسی محیط زیست                                گرایش: آب و فاضلاب 

اساتید راهنما: دکتر سید محمود شریعت، دکتر نعمت الله جعفر زاده حقیقی فرد

استاد مشاور: مهندس محمدرضا ساکیان دزفولی

عنوان پایان نامه به فارسی: بررسی کیفیّت آب رودخانۀ دز با استفاده از   منحنی های شاخص کیفیّت آب

چکیده:

سلسله جبال زاگرس منشأ بارندگی های فراوان می باشند. بارش ناشی از این ارتفاعات توسط رودخانه های مختلف عمدتاً در جهت جنوب و جنوب غرب جریان می یابد. یکی از مهم ترین این رودخانه ها، رودخانۀ دز است که در بندقیر به رودخانۀ کارون ملحق شده و کارون بزرگ را تشکیل می دهد. مساحت این حوضه 21720 کیلومتر مربع بوده و پساب صنایع مختلف،     زمین های کشاورزی و فاضلاب های خانگی به رودخانۀ دز تخلیه شده و از عوامل آلاینده این رودخانه می باشند.

جهت تعیین و طبقه بندی کیفیّت آب این رودخانه، 7 ایستگاه بر روی رودخانه انتخاب شده و نمونه برداری  بصورت ماهیانه در طی یکسال انجام شد. سپس با استفاده از نظام شاخص کیفیّت آب براساس منحنی ها و جداول شاخص کیفیت که در سال 1970 توسط بنیاد ملی بهداشت آمریکا ارائه گردید، شاخص کیفیّت سالانه و فصلی برای هر ایستگاه مشخص و آن گاه ایستگاه های مختلف در طول مسیر رودخانه طبقه بندی گردیدند.

طبق نتایج بدست آمده دامنۀ شاخص کیفیّت سالانه در ایستگاه های مختلف در محدودۀ 645 تا 756 متغیر بوده، بیشترین مقدار شاخص کیفیّت مربوط به ایستگاه سد دز در بالادست و کمترین آن مربوط به ایستگاه بامدژ در پایین دست رودخانه بوده است .

در مجموع با توجّه به نظام طبقه بندی سالانه شاخص کیفیّت مشخص شد که 6 ایستگاه سد دز، حمیدآباد، هفت تپه، ابوالطیور، چنیبه و ساحی خماط از لحاظ طبقه بندی شاخص کیفیّت آب، در گروه سوّم یعنی ایجاد تغییرات شدید در ویژگیهای آب و ایستگاه بامدژ در گروه چهارم یعنی ایجاد تغییرات خطرناک در سیستم آبی قرار می گیرند .

کلید واژه ها: کیفیّت آب، رودخانۀ دز، منحنی های شاخص کیفیّت آب

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید