بررسی و مقایسه فراوانی،غنا و تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنار آبزی رودخانه سیمره

 

    بررسی ومقایسه فراوانی،غنا و تنوع گونه ای پرندگان آبزی وکنار آبزی رودخانه سیمره،استان ایلام

 

 نویسندگان:1-رضا بسطام رئیس اداره محیط زیست شهرستان دره شهر

          2 -حجت عبداللهی کارشناس منابع طبیعی شهرستان دره شهر

چکیده:

رودخانه سیمره مهمترین زیستگاه آبی استان ایلام است که در مسیر مهاجرت زمستانه پرندگان قرار دارد. منطقه مورد مطالعه 150 کیلومتر از این رودخانه واقع در مرز شرقی شهرستان دره شهر با استان لرستان است. هدف از این بررسی تعیین فراوانی، غنا و تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبزی و مقایسه تغییرات آن طی یک دوره 4 ساله (86 تا89) است.

به این منظور مسیرهای مشخص پیمایشی در طول رودخانه تعیین گردید و طی 4 سال متوالی هر سال به مدت 4 روز در فصل دی ماه شناسائی و سرشماری پرندگان آبزی و کنار آبزی رودخانه بر اساس فرم Wetland international به روش شمارش مستقیم (Total count) و با استفاده از دوربین های چشمی 30*8 و تلسکوپ Swarovski-k-60 انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد بیشترین فراوانی در سال 86 مربوط به خانواده حواصیل و یلوه به ترتیب به میزان 21/1%و 20/5%% ، در سال 87 مربوط به خانواده حواصیل و باکلان به ترتیب به میزان 35/1% و 22/3% ، در سال 88 مربوط به خانواده باکلان و دم جنبانک به ترتیب به میزان 51/5% و 18/9% و در سال 89 مربوط به خانواده دم جنبانک و باکلان به ترتیب به میزان 31/9% و 31/4%است.

بیشترین مقدار شاخص تنوع گونه ای شانون- وینر، تنوع گونه ای سیمپسون، غالبیت سیمپسون و یکنواختی پیت مربوط به سال 86 به ترتیب به میزان 2/36، 0/89، 0/55 و 0/92 است.

  واژه های کلیدی: فراوانی، تنوع گونه ای شانون- وینر، تنوع گونه ای سیمپسون، غالبیت سیمپسون، رودخانه سیمره

1)کارشناس ارشد منابع طبیعی و محیط زیست

2)کارشناس منابع طبیعی

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید