تدوین الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی برای پروژۀ زباله سوز شهری در کشور

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد ارجمند                                

تاریخ فارغ التحصیلی: 1381                             رشته: علوم محیط زیست                         

استاد راهنما: دکتر سید مسعود منوری

اساتید مشاور: دکتر سید محمود شریعت، دکتر فریده عتابی

عنوان پایان نامه به فارسی: تدوین الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی برای پروژۀ زباله سوز شهری در کشور

چکیده:

سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران، نیازمند تغییرات و بازنگری اساسی می باشد تا با انجام اصلاحات لازم در بخش های مختلف آن کارائی سیستم افزایش یابد. این نیاز به خصوص در نحوۀ دفع زباله نمایان است. یکی از طرح های پیشنهادی در زمینۀ دفع زباله، راهبری زباله سوز شهری است. در این طرح احتراق مواد زائد جامد، تحت کنترل قرار دارد و ضمن از بین بردن زائدات، امکان بازیافت انرژی نیز وجود خواهد داشت. از جمله پیامدهای مهم ناشی از این روش، مخاطرات ناشی از خروجی دی اکسین و فوران خاکستر سمّی و پساب آلوده می باشد که منجر به آلودگی هوا، آب های سطحی،    سفره های زیرزمینی و نیز خاک می گردد. البته در چنین حالتی، عدم کنترل آلاینده ها و بی توجّهی به شرایط زیست محیطی، تهدیدی جدی برای سلامت انسان ها و محیط زیست هم ایجاد می شود. پروژۀ زباله سوز شهری به دلیل مخاطرات احتمالی نیازمند ارزیابی اثرات زیست محیطی است تا با شناخت اثرات و پیامدهای احتمالی، مدیریت کارآمد  آن ها میسر گردد.

در این تحقیق با توجّه به عدم وجود دستور العمل ارزیابی برای زباله سوزهای شهری، الگوی ارزیابی پروژۀ مذکور برای ایران پیشنهاد گردیده است. تعیین فعالیت های عمدۀ اثرات سوء احتمالی و برنامه های کاهش اثرات مهم منفی و پایش زیست محیطی بعنوان یک راهنما، از جمله نتایج نهائی این تحقیق بشمار می روند.

کلید واژه ها: اثرات زیست محیطی، پروژۀ زباله سوز شهری، سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری، احتراق مواد زائد جامد، آلاینده ها

 

/ 0 نظر / 19 بازدید