بررسی تغییرات غلظت ازت و فسفر و برخی از پارامترهای فیزیکو شیمیایی در دریاچۀ پشت سد کرخه و تعیین بیلان آن

 

نام و نام خانوادگی: فرحناز کیان ارثی                              

تاریخ فارغ التحصیلی: 1383                             رشته: علوم محیط زیست                         

استاد راهنما: دکتر هوشنگ پرهام           

اساتید مشاور: دکتر نعمت الله جعفر زاده حقیقی فرد، مهندس سیمین دهقان

عنوان پایان نامه به فارسی: بررسی تغییرات غلظت ازت و فسفر و برخی از پارامترهای فیزیکو شیمیایی در دریاچۀ پشت سد کرخه و تعیین بیلان آن

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تغییرات غلظت ازت و فسفر در دریاچۀ سد کرخه و تعیین بیلان آن با حمایت مرکز تحقیقات شیلات خوزستان از دی ماه 1381 لغایت آذر ماه 1382 انجام گرفته است. رودخانۀ کرخه در دشت خوزستان و در راستای شمال به جنوب جریان دارد. این رودخانه با طول 900 کیلومتر بخشهای شمالی رشته کوه زاگرس و قسمتی از کوههای مرزی ایران را زهکشی کرده و نهایتاً به هورالهویزه می ریزد. سد بزرگ مخزنی کرخه در 20 کیلومتری غرب اندیمشک و در 10 کیلومتری شمال پل نادری و با ارتفاع 127 متر بر روی رودخانۀ کرخه ساخته شده است. محدودۀ مورد مطالعه، پهنۀ دریاچۀ سد کرخه بوده که پس از بازدید از منطقه، تعداد 5 ایستگاه نمونه برداری تعیین گردید. ایستگاه 1 در ورودی، ایستگاه های 2، 3 و 4 در درون دریاچه و ایستگاه 5 در محل خروجی دریاچه در نظر گرفته شد. نمونه برداری از آب و رسوبات کف بصورت ماهانه و از اعماق سطحی، 20، 40 و 60 متری صورت گرفته است.  

نتایج محاسبات نشان داد که مقادیر فاکتورهای اندازه گیری شده هر ایستگاه در اعماق و در ایستگاه های مختلف اختلاف معنادار آماری ندارد (5/0< p).

همچنین برای بررسی ارتباط بین ترکیبات نیتروژن و فسفر با اکسیژن محلول و TDS از آزمون همبستگی استفاده شد. نتایج این آزمون هم نشان می دهد که بین مقادیر اکسیژن محلول با نیتریت در ایستگاه های 1، 3 و 4 با یون نیترات در ایستگاه 1 و با آمونیاک در ایستگاه 3 و نیز مقادیر TDS با نیترات در ایستگاههای 1 و 2 همبستگی معناداری وجود دارد.

مقایسۀ نتایج اندازه گیری مواد مغذی و پارامترهای محیطی با استانداردهای موجود نشان می دهد که در اکثر موارد کیفیّت آب دریاچه جهت مصارف شرب، آبیاری و آبزیان مناسب می باشد. نتایج حاصل از محاسبۀ بیلان مواد مغذی در دریاچۀ سد کرخه دالّ بر این است که میزان یون ارتوفسفات، نیترات و آمونیاک در ورودی دریاچه بیشتر از خروجی و برای نیترات بالعکس بوده و ایجاد شرایط سکون باعث افزایش غلظت مواد مغذی در ستون آب و رسوبات کف دریاچه شده است.

کلید واژه ها: تغییرات غلظت ازت و فسفر، پارامترهای فیزیکوشیمیایی، دریاچۀ پشت سد کرخه، مواد مغذی، پارامترهای محیطی، محاسبۀ بیلان مواد مغذی

 

/ 0 نظر / 15 بازدید