یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

 

نام و نام خانوادگی: مریم مکوندی                  تاریخ فارغ التحصیلی: 1385                                                   

رشته: مدیریت محیط زیست                        گرایش: مدیریت محیط زیست       

استاد راهنما: دکتر سید محمد باقر نبوی

اساتید مشاور: دکتر احمد سواری، دکتر هوشنگ پرهام

عنوان پایان نامه به فارسی: شناسائی کیفی آب و عوامل آلایندۀ تالاب هورالعظیم و ارائۀ راهکارهای مدیریت کاهش دهندۀ آلاینده ها

        چکیده: 

تالاب ها از جمله مولدترین محیط های جهان و گهواره های تنوع زیستی هستند که با نگهداری آب و قابلیت زادآوری اوّلیه نقش مهمی در بقای      گونه های بیشماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا می کنند. تالاب هورالعظیم یا تالاب بزرگ هویزه در غرب استان خوزستان در انتهای رودخانۀ کرخه در منطقۀ مرزی دشت آزادگان بین دو کشور ایران و عراق واقع شده است. این تالاب یکی از مهمترین و ارزشمندترین زیستگاه های کشور بوده و اهمیت بسیاری از لحاظ هیدرولوژیکی، بیولوژیکی و اکولوژیکی در حیات منطقه دارد. با توجّه به اهمیت اکولوژیکی و حساسیت بین المللی این تالاب، در این بررسی فاکتورهای زیست محیطی تالاب مانند دما،PH, TURB, SAL, cond DO  و شاخص های کیفیّت آب مانند نیترات، فسفات، COD, BOD5,TSS, TDS مورد بررسی قرار گرفته و در پایان راهکارهای مدیریتی کاهش دهندۀ آلاینده ها ارائه گردیده است.

با در نظر گرفتن شرایط و امکانات تعداد 10 ایستگاه نمونه برداری از آب تالاب انتخاب و در طی 4 فصل از تابستان 1384 تا بهار 1385 نمونه برداری گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بر اساس غلظت BOD5 و امتیاز بندی و طبقه بندی آن، اکثر ایستگاه ها جزء طبقۀ حساس و آلوده می باشند. غلظت COD در تمام ایستگاه ها بجز ایستگاه 2و4 از مقادیر بالاتری نسبت به استاندارد جهانی برخوردار بوده و میانگین فسفات و نیترات هم پائین تر از حد استاندارد می باشد. نتایج طبقه بندی کیفیّت آب ایستگاه های منتخب بر اساس نظام شاخص کیفیّت آب  نشان می دهد که برخی از ایستگاه ها در گروه سوّم (ایجاد تغییرات شدید در مشخصات آب) و برخی از ایستگاه ها در گروه چهارم (ایجاد تغییرات خطرناک در سیستم آبی) قرار دارند.

کلید واژه ها: کیفیّت آب، راهکارهای مدیریت کاهش دهندۀ آلاینده ها، عوامل آلاینده، تالاب هورالعظیم، تالاب بزرگ هویزه، ، فاکتورهای زیست محیطی، شاخص های کیفیّت آب