یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

 

نام و نام خانوادگی: یاسر رزمجوی عسگرآبادی  

تاریخ فارغ التحصیلی: 1387                                                  

رشته: مدیریت محیط زیست                        گرایش: مدیریت محیط زیست       

استاد راهنما: دکتر عبدالرضا کرباسی                            

استاد مشاور: دکتر مسعود منوری

عنوان پایان نامه به فارسی: اثر ویژگیهای فیزیکی و شیمیائی پسماند و بازیافت مواد در مدیریت زیست محیطی حمل و نقل مواد زائد خانگی با استفاده از    نرم افزار WAGS

چکیده:

توسعۀ شهر و شهرنشینی و تغییرات ایجاد شده در الگوی مصرف در عصر حاضر موجب گردیده تا انسان با انواع پدیده های انسان ساخت (آنتروپوژنیک) دست به گریبان گردد. یکی از دستاوردهای انسان ساخت در چنگ اندازی به منابع طبیعی و رفع عطش سیری ناپذیر مصرف، تولید روزافزون انواع پسماندها در کمیّت ها و کیفیّت های مختلف است. اهمیت کنترل و حفظ بهداشت   محیط زیست انسانی در جوامع شهری از یک سو و ضرورت بالا بردن سطح بهره وری سیستماتیک در کلیۀ مراحل مدیریت پسماند از سوئی دیگر، امروزه موجب شده تا مدیریت کلان شهرهای دنیا، استفاده از سیستم های جدید مدیریت اجرائی پسماندهای جامد را به عنوان وظیفۀ ملّی و محلی، در دستور کار خود قرار دهد. در این چهارچوب با توجّه به سیاست ها و راهبردهای علمی و عملی در نظر گرفته شده، برنامه ها و راهکارهائی در زمینۀ سیستم های جمع آوری، حمل و نقل؛ پردازش و تدوین شده است.

از آن جا که عمده بودجۀ مدیریت پسماندهای جامد صرف هزینه های      جمع آوری و حمل این گونه پسماندها می گردد، لذا همسو با سیاست های کلان شهرداری و به منظور بهینه سازی سیستم مدیریت مواد زائد، منطقۀ 19 شهرداری تهران به عنوان محدودۀ مطالعاتی انتخاب گردید و سپس با استفاده از نرم افزار WAGS کلیۀ بودجۀ مورد نیاز شهرداری این منطقه طی 15 سال آتی اعم از سرمایۀ مورد نیاز برای تأمین ماشین آلات، برای تعمیر و نگهداری ماشین آلات، برای تأمین هزینه های پرسنلی و ... محاسبه گردید و مشخص شد که بیشترین هزینۀ جمع آوری زباله، به بخش پرسنلی تعلق داشته است.

بطور کلّی درصد هزینه ها بدین شرح است، هزینه های پرسنلی 58/47%، سرمایۀ تأمین ماشین آلات 3/40%، هزینۀ تعمیرات 94/4%، هزینۀ تأمین سوخت 66/2% و هزینۀ سایر بخشها 83/1% می باشد. همچنین نتایج تحقیق دالّ بر این بود که کل هزینه های جمع آوری معادل 2/93595 میلیون ریال بوده که تا سال 1400 نیاز به 4/80984 میلیون ریال سرمایه گذاری اضافی می باشد.

در حال حاضر هزینۀ جمع آوری و حمل به محل دفن به ازای 1 کیلوگرم زباله، 174 ریال است. البته این عدد در بر گیرندۀ کلیۀ هزینه های پرسنلی، سوخت، تعمیرات و ماشین آلات جمع آوری می باشد که در سال 1400 به 67 ریال به ازای 1 کیلوگرم خواهد رسید.

کلید واژه ها: مدیریت مواد زائد، آنالیز زباله سوز، بازیافت، نرم افزار WAGS