یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

 

نام و نام خانوادگی: انوش سادات امینی نسب                 

تاریخ فارغ التحصیلی: 1383                             رشته: علوم محیط زیست                         

استاد راهنما: دکتر نعمت الله جعفر زاده حقیقی فرد        

استاد مشاور: دکتر هادی معاضد 

عنوان پایان نامه به فارسی: حذف یون آمونیوم از محیط آبی بوسیلۀ خاک های معدنی (زئولیت کلینوپتی لولایت)

چکیده:

امروزه تصفیۀ پسابها و فاضلاب های شهری وصنعتی مورد توجّه متخصصین و محققین به منظور پیشگیری از آلودگی منابع آبی مختلف قرارگرفته است. از آنجا که آلودگی آمونیاکی یکی از معضلات مهم آب ها می باشد و مشکلات بسیاری را چه در محیط زیست و چه در مورد سلامت انسان باعث می گردد،  لذا حذف آن از محیط آبی حائز اهمیت فراوان است.

برای حذف آمونیوم از آب روش های مختلفی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها روش تبادل یونی است. در این تحقیق بمنظور حذف آمونیوم از آب های آلوده از زئولیت کلینوپتی لولایت استفاده شده، این ماده ارزانقیمت بوده و دسترسی به آن آسان می باشد. آزمایشات در دو سیستم پیوسته و ناپیوسته و استفاده از پساب های  ساختگی (در محدودۀ پساب شهری و با غلظت های 5 و 10 و20 و30 و40 میلی گرم در لیتر آمونیوم) و واقعی (پساب شهری اهواز) انجام شده است. همچنین در آزمایشات مذکور از زئولیت کلینوپتی لولایت به شکل های پودری و دانه ای در مقادیر مختلف (1، 3، 5، 7، و 10 گرم) استفاده گردیده، طی مراحل مختلف آزمایش، علاوه برتوانایی زئولیت درجذب یون آمونیوم، شرایط بهینه جذب آن نیز تعیین شده است.

نتایج حاصل از انجام آزمایش ها و تجزیه وتحلیل آنها نشان داد که زمان تعادل برای هر دو نوع زئولیت 120 دقیقه، بهترین دوز جاذب برای زئولیت دانه ای 10گرم و برای زئولیت پودری 5 گرم بوده است. بیشترین راندمان جذب آمونیوم در غلظت ورودی 40 میلی گرم در لیتر برای زئولیت پودری و20 میلی گرم در لیتر برای زئولیت دانه ای بدست آمد که به ترتیب برابر با 95% و 8/93% بود. همچنین در سیستم پیوسته، بهترین راندمان جذب درغلظت ورودی 5 میلی گرم در لیتر مشاهده شد که برابر با 4/76% برآورد گردید. بررسی ایزوترم های جذب، نشان داد که فرایند جذب آمونیوم بوسیلۀ زئولیت کلینوپتی لولایت از مدل فرندلیچ پیروی می کند.

براساس نتایج بدست آمده می توان گفت که زئولیت کلینوپتی لولایت جاذب مناسبی برای حذف آمونیوم از محیط آبی می باشد و می تواند در کاهش آلودگی آمونیاکی آب مؤثر واقع شود.                           

کلید واژه ها: یون آمونیوم، محیط آبی، مدل فرندلیچ، خاک های معدنی، زئولیت کلینوپتی لولایت، فاضلاب  های شهری وصنعتی