یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

نام و نام خانوادگی: مریم کیائی صدر                                            تاریخ فارغ التحصیلی: 1386                                                   

رشته: علوم محیط زیست                           گرایش: آلودگی محیط زیست        استاد راهنما: دکتر پروین نصیری

اساتید مشاور: دکتر مجید عباس پور، دکتر محمد صادق سخاوت جو

عنوان پایان نامه به فارسی: بررسی وضعیت آلودگی صوتی در شهر خرم آباد و ارائۀ راهکارهای اجرائی جهت کاهش و کنترل آن

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی آلودگی صوتی شهر خرم آباد و ارائۀ راهکارهای اجرائی برای کنترل و کاهش آن می باشد. در این مطالعه 38 ایستگاه به منظور بررسی و اندازه گیری میزان تراز صدا در شبانه روز در منطقۀ مورد مطالعه انتخاب گردید و نمونه برداری ها در اواسط دو فصل بهار و تابستان 1386 و در هر فصل یک هفته صورت پذیرفت. اندازه گیری ها بصورت روزانه (7 صبح الی 10 شب) و شبانه (10 شب الی 7 صبح) بودند.

پارامترهای اندازه گیری شدۀ صدا در ایستگاه های نمونه برداریSPL, Leq, Lmax, Lmin  بود، که سپس با استفاده از فرمول Ldn TNI, LN (L1, L10, L50, L90),  نیز محاسبه شد. میانگین تراز معادل صوت بدست آمده از ایستگاه های نمونه برداری با مقادیر استاندارد صدای ایران مقایسه شد، که در تمامی   ایستگاه ها این مقادیر بیش از حدود استاندارد ایران بود.

ضمناً 400 پرسشنامه (200 نسخه در بهار و 200 نسخه در تابستان) به منظور بررسی میزان آگاهی و نارضایتی افراد ساکن در مواجه با سر وصدا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

از نتایج حاصل از آنالیز آماری پرسشنامه ها، وجود ارتباط معنادار بین متغیر گروه مردان و بروز عصبانیت و نیز بین متغیر گروه زنان و بروز سردرد ناشی از سر وصدای حاصل از ترافیک (در هر دو فصل) بچشم می خورد. پارامترهای صدای اندازه گیری شده در دو فصل بهار و تابستان و نیز در هر فصل به صورت جداگانه در روز و شب، همچنین ایستگاه های نمونه برداری به تفکیک سه منطقۀ شهرداری از لحاظ پارامترهای مذکور مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت.

از نتایج مهم این تحقیق تهیۀ نقشه های هم ترازی صدا برای پارامترهای SPL, Leq, Lmax, Lmin, Ldn  در دو فصل بهار و تابستان (روزانه و شبانه جداگانه) با استفاده از نرم افزار Arc GIS می باشد، که مناطق بحرانی از لحاظ آلودگی صدا در نقشه های مذکور مشخص گردیدند. در پایان با توجّه به نتایج حاصل از اندازه گیری و مقایسۀ آن با مقادیر استاندارد و با عنایت به روش های مربوط به آلودگی صوتی که در سایر کشورها بکار رفته، نسبت به ارائۀ راهکارهای مناسب اقدام شد.

کلید واژه ها: آلودگی صوتی، خرم آباد، نقشه های هم ترازی صدا، راهکار