یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

 

نام و نام خانوادگی: فرشته جادری                                  

تاریخ فارغ التحصیلی: 1381                             رشته: علوم محیط زیست                         

استاد راهنما: دکتر احمد رضا یاوری

اساتید مشاور: دکتر سید محمود شریعت، دکتر ماشاءالله عباسی دزفولی             

عنوان پایان نامه به فارسی: بهره برداری پایدار از منطقۀ حفاظت شدۀ دز به روش پهنه بندی تناسب اراضی

چکیده:

برای رسیدن به توسعۀ پایدار، تشریح و ارزیابی وضعیت محیط زیست و منابع قبل از هر گونه برنامه ریزی، لازم و ضروری است. خروجی ارزیابی ها، نوعی پهنه بندی سرزمین بر اساس واحدهای همگن از نظر توان سرزمین می باشد. در مدیریت مناطق حفاظت شده، مدیریت و برنامه ریزی بر اساس پهنه بندی سرزمین پیگیری شده، اما با توجّه به وجود محدودیت های زمانی، مکانی، بودجه، آمار و داده، بویژه در منطقۀ حفاظت شدۀ دز به روشی نیاز است که در عین سادگی و رعایت استاندارد، بتواند پهنه بندی صحیح و قابل اطمینانی را انجام و با کمترین حجم داده ها، به نوعی پهنه بندی صحیح و کاربردی رسید. بدین منظور، از شیوۀ ارزیابی پارامتریک توان سرزمین، به کمک پهنه بندی با تلفیق بهینه استفاده شده است. پارامترهای ارزیابی به منظور سهولت امر تلفیق، بصورت کسری بیان شده و تأکید بر پارامترها و عواملی بوده که مستقیماً با هدف بهره وری منطقه برگزیده شده باشند.

در این مطالعه، بعد از شناسائی منابع منطقۀ حفاظت شدۀ دز، نسبت به ارزیابی توان منطقه اقدام گردید و سپس با در نظر گرفتن جاذبه ها و ارزش های طبیعی، تاریخی و نیز شرایط اقتصادی، اجتماعی و طبیعی موجود نسبت به ارزشگذاری پارامتر های ارزیابی، اقدام شده است.

سه پهنۀ "بالای منطقه"، "وسط منطقه" و "پایین منطقه" با توجّه به نوع و مدیریت منطقه، تفکیک مناسبی برای تعیین اولویت توسعۀ گردشگری با لحاظ شرایط موجود آن بوده و برای هر کدام، یک برنامه ریزی مشخص در نظر گرفته شده است. مسائل و تنگناهای موجود هر یک از آنها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به نظر می رسد که توسعۀ گردشگری با کنترل، مدیریت صحیح و بر طبق برنامه ریزی های انجام شده، با حفاظت منطقۀ حفاظت شدۀ دز منافاتی ندارد و این پروژه در محدوده های مشخص شده برای توریسم قابل اجرا و مفید می باشد.

کلید واژه ها: بهره برداری پایدار، منطقۀ حفاظت شدۀ دز، روش پهنه بندی تناسب اراضی، مدیریت مناطق حفاظت شده، توسعۀ پایدار