یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

آلودگی خاک

استادراهنما: دکتر محمد شریف فاضلی

گرد آورنده محمد فیضی

کارشناس ارشد علوم محیط زیست

دانشگاه آزاد علوم تحقیقات اهواز

Soil Pollutionآلودگی خاک –
(خاک به عنوان تصفیه کننده آلاینده ها )

l خاک مخلوطی از جامدات معدنی وآلی، هوا، آب ومیکرو ارگانیزم هاست.

l عناصر مختلفی در خاک وجود دارند که برخی از آن ها به عنوان عناصر اساسی برای گیاهان یا به عبارتی عناصر پر مصرف (H C, N, O, P, S, K, Mg, Ca,) و برخی به عنوان عناصر غذایی کم مصرف (Cl، V، Mn، Fe، Cu، Zn، Mo) نام گذاری شده اند.

l ترکیب فراوانی ترکیبهای کاتیونی در بسیاری از گیاهان و جانوران به صورت Ca > k> Na > Mg  میباشد.

l ترتیب فراوانی آن ها در خاک به ترتیبNa»Ca>mg>N  میباشد

آلاینده های خاک
(آلودگی خاک بر اثر فعالیت های مختلف صنعتی، تولیدی،...)

l صنایع وکارخانجات

   a - فعالیت صنایع، ترکیبات شیمیایی و مواد سمی از قبیل آرسنیک، کادمیوم، جیوه، سرب، نیکل ... که از سمیت بالایی برخوردارند و مس، روی، منگنز، آهن ... که از سمت کمتری نسبت به عناصر فوق برخوردارند، را وارد خاک و محیط زیست میکند.   

 

lصنایع وکارخانجات (ادامه دارد)

   

   b - فعالیت صنایع و سوزاندن مواد سمی، نهایتاً افزایش آلودگی هوا و در پی آن آلودگی خاک، گیاهان و نباتات را به دنبال خواهد داشت (سرب از راه سوختن بنزین سرب دار + زغال سنگ  + ....)

 c  - دفع غیر اصولی پسابها و مواد زائد صنایع

  d- جابه جایی، تخلیه و انبار کردن غیر اصولی مواد اولیه

  e- نشت مواد سوختی (مایع و گاز) مورد مصرف کارخانه

   f- دفع یا سوزاندن غیر اصولی زباله ها

 

l منابع خانگی وتولیدی = زباله های خانگی (دفع یا سوزاندن ) + فضولات حیوانی (استفاده به عنوان کود)

l منابع کشاورزی = استفاده بیش از حد از کود های حیوانی وشیمیایی و همچنین انواع سم ها و داروهای دفع آفات

l وسائل نقلیه موتوری = آلاینده های ایجاد شده توسط سوخت های فسیلی، مواد معلق در هوا، سایش لنت ترمز و ریخت وپاش بنزین وروغن

l ساختمان سازی وجاده سازی = با جابجایی خاک ها + افزایش فرسایش + ریخت و پاش مواد + ....

 

l  از دیگر عوامل آلاینده خاک، فعالیت هایی چون تخلیه سوخت واحدهای تولیدی + پمپ بنزینها، جایگاه تعویض روغن و تعمیرگاهها + تخریب جنگلها و مراتع + و غیره میبا شند.

lاز عمده ترین این آلاینده ها عناصر سنگین وسمی هستند که توسط فعالیتهای صنعتی، شهری وکشاورزی وارد خاک میشوند.

l آلودگی خاک بر اثر استفاده از کود ها و سموم شیمیایی، فاضلاب صنایع، شوینده ها، مواد آلی و مواد نفتی و... ، باعث بر افزایش عوامل بیماری زا + تغییر در غلظت یونها + تغییر در pH،... شده و ما را با غیر قابل استفاده بودن مناسب آن ها مواجه می سازد .

 


S
oil Pollution or Contamination

lSoil pollution caused by air and water pollution, occurring by human activities and even natural disasters. The more common soil contaminants are chlorinated hydrocarbons and heavy metals content, such as cupper, cobalt, nickel, zinc, chromium, cadmium, lead, arsenic, mercury, benzene, etc.