یاوران محیط زیست سیمره(یاوران منظومه شمسی) Seimare Environment helper

محیط زیست و منابع طبیعی در: شهرستان ،استان ،کشورجمهوری اسلامی ،منظومه شمسی - همایش ها وسمینارهای زیست محیطی داخلی و خارجی -مقالات زیست محیطی

حوزه آبریز  رود خانه سیمره یکی از مهمترین حوزه های آبریز در استان ایلام است. رودخانه سیکان در شش کیلومتری غرب دره شهر یکی از مهمترین سر شاخه این حوزه آبریز مهم می باشد که توانسته بیشترین مصرف آب شرب وکشاورزی در شهرستان دره شهر را به خود اختصاص دهد. دراین تحقیق به بررسی تأثیرپساب های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه سیکان،از سرچشمه رودخانه تامحل تلاقی پساب های  کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه سیکان(از فرهاد آباد تا پل سیکان ) پرداخته شده است. برای رسیدن به این هدف، 15 فاکتورشاخص کیفی آب (کدورت، اکسیژن محلول، آمونیاک، فسفات،BOD،COD، درجه حرارت، نیترات، شوری، سولفات، سختی کل، EC،pH، TDS  و TSS)  در 10 ایستگاه در رودخانه سیکان در مسیری به طول 15 کیلومتر در فاصله زمانی تابستان 86  لغایت بهار 87 به صورت ماهیانه مورد  اندازه گیری و بررسی قرار گرفت. نمونه بر داری، آماده سازی، وآنالیز نمونه ها، طبق روش استاندارد بین المللی(APHA[1] 1999) انجام پذیرفت.  نتایج حا صل ازمحسبات آماری  داده ها، بیانگر آن است که میزان بعضی از پارامترهای مورد مطالعه همچون BOD،COD، نیترات، TSS،سولفات، آمونیاک، وفسفات در محل تلاقی پساب های کشاورزی با آب رودخانه،افزایش قابل ملاحظه ای داشته وحتی در آخرین ایستگاه مورد مطالعه که فاصله نسبتاً زیادی با محل تلاقی با رودخانه دارد، نیز هیچگونه کاهشی نداشته واز استاندارهای ملی وبین المللی بیشتر بوده است، نتایج حاصل از این بررسیها نشان می دهند که رودخانه سیکان از قدرت خود پالایی لازم برای کاهش میزان این پارامترها بر خوردار نمی باشد. نتایج حاصل از آنالیز کیفی آبهای رودخانه در ایستگاههای مختلف نشان می دهد که آب رودخانه سیکان در سرچشمه بر اساس شاخص NSF W.Q.I در کلاس آبهای دارای کیفیت خوب با شاخص بالاتر از 70 قرار گرفته، اما در ایستگاههای پایین دست رودخانه بدلیل ورود پسابهای کشاورزی به رودخانه، میزان این شاخصها به 49، 50، 52، و 53 تقلیل یافته و به عنوان منطقه آلوده یا در معرض آلودگی شناخته شده است. پارامترهایی مثل دما، شوری، وکدورت کمتر تحت تأثیر پساب های کشاورزی قرار گرفته ودر مسیر رودخانه تغییرات محسوسی را نشان نداده اند. با مقایسه وضعیت کیفی آب رودخانه سیکان در سرچشمه (ایستگاه اول) بااستاندارهای ملی وبین المللی، بیانگر آنست که آب رودخانه سیکان در بالادست از نظر شرب وکشاورزی از کیفیت خوبی بر خوردار می باشد،که این روند در پایین دست رودخانه سیر نزولی داشته واز کیفیت آن کاسته می شود. این امر ایجاب می کند که در سالم نگاه داشتن این اکوسیستم آبی بعنوان مهمترین منبع آب شرب وکشاورزی شهرستان دره شهر، برای آینده و آیندگان کوشش نماییم.

                                     محمدفیضی کارشناس ارشد علوم محیط زیست

 


[1] - APHA= American Public Health Association